Інформація для педагогів

Методична служба Хмельницького палацу творчості

3 

Методична служба Хмельницького палацу творчості здійснює свою діяльність у відповідності до Закону України «Про освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», Державних та регіональних програм і проєктів, у контексті реалізації Національної Стратегії розвитку освіти на 2022/2023 роки, Стратегії розвитку позашкільної освіти.
У 2022/2023 навчальному році методична робота спрямована на реалізацію теми: Компетентнісно-зорієнтована освіта та її вплив на розвиток інтелектуально-пізнавальних і творчих здібностей здобувачів позашкільної освіти.
Проблемні теми (2022 -2027)
- Компетентнісний підхід в освітньому процесі - ключ до успіху педагогів та здобувачів позашкільної освіти (2022 -2023 н.р.);
- Використання інновацій щодо підвищення професійних та життєвих компетентностей учасників освітнього процесу (2023 – 2024 н.р.);
- Ключові компетентності та їх роль у формуванні всебічно розвиненої особистості в позашкільній освіті (2024-2025 н,р.);
- Роль педагогічної майстерності педагога у формуванні висококомпетентної особистості (2025-2026 н.р.);
- Взаємодія позашкільного закладу і сім’ї у формуванні інтелектуально-пізнавальних та творчих здібностей здобувачів позашкільної освіти на засадах педагогіки життєтворчості (2026-2027 н.р.).

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:
аналітико-прогностична діяльність:
- аналіз нормативно-правової бази з питань позашкільної освіти, як передумова неперервного професійного розвитку педагогічних працівників;
- аналіз стану науково-методичної роботи за певний період;
- визначення цілей та завдань організації науково-методичної діяльності на перспективу, прогнозування її результатів;
- вивчення рівня професійної компетентності педагогічних працівників на основі сучасних діагностичних методик;
- діагностичне вивчення запитів та потреб педагогічних працівників щодо підвищення їх кваліфікації у системі післядипломної освіти;
- визначення тематики змісту та форм науково-методичної роботи;
- систематичне вивчення й аналіз навчальних планів, програм, посібників, підручників, інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій щодо змісту, форм і методів проведення занять у системі позашкільної роботи тощо.
методичний менеджмент:
- забезпечення якості надання методичних послуг в умовах методичного сервісу;
- визначення та запровадження структури й форм науково-методичної роботи відповідно до запитів та потреб педагогічних працівників;
- формування професійної компетентності педагогічних працівників палацу у системі науково-методичної роботи як складової післядипломної освіти;
- упровадження в освітній процес досягнень науки, перспективного педагогічного досвіду тощо;
- надання консалтингового сервісу (адресної допомоги педагогічним працівникам в організації освітнього процесу);
- забезпечення організації безперервного навчання педагогів, розвитку їхньої професійної майстерності та творчості;
- забезпечення тісної співпраці з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами, громадськими організаціями тощо.
менеджмент освітніх інновацій;
- науково-методичний та психологічний супровід організації дослідно-експериментальної роботи в палаці;
- використання інноваційних педагогічних технологій (проєктів, систем, моделей тощо), активних та інтерактивних форм роботи з педагогічними кадрами (тренінгів, майстер-класів та ін.);
- організація самоосвітньої роботи з упровадження конкретних педагогічних інновацій та інформаційно-комунікаційних технологій задля створення умов для саморозвитку та самореалізації педагога у професійній роботі.
інформаційно-методична та видавнича діяльність:
- формування інформаційного середовища методичного кабінету (технологічні, інформаційні та організаційні ресурси);
- використання інформаційно-комунікаційних технологій, інтернет-ресурсів у науково-методичній діяльності;
- забезпечення доступу до бази джерел інформації (бібліотеки, медіатеки тощо);
- використання в діяльності методичного кабінету хмарних технологій;
- розроблення, апробація та видання посібників, авторських методичних розробок, методичних рекомендацій тощо;
- висвітлення матеріалів з досвіду роботи й організації науково-методичної роботи у виданнях різних рівнів.

 

Завдання:
- спрямування роботи педагогічного колективу на підвищення якості результатів освітнього процесу в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа», шляхом забезпечення компетентнісного підходу, підвищення ефективності навчального заняття, оцінювання якості педагогічної діяльності;
- забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до навчання та виховання дітей, розширювати склад суб’єктів освітньої діяльності, посилювати координацію їхніх зусиль;
- сприяння оптимізації виховного простору палацу, пропагування кращих рис української ментальності: свободи, справедливості, чесності, працелюбства; зменшення негативних впливів соціального середовища на дітей тощо;
- створення безпечних умов перебування здобувачів освіти в закладі та продовжити роботу щодо популяризації та пропаганди здорового способу життя;
- забезпечення умов для реалізації принципу наступності в навчанні шляхом співпраці педагогів, розгляду питань наступності на педрадах, залучення практичного психолога;
- спрямування методичної роботи методичних об’єднань у відділах на освоєння інноваційних методик педагогами у процесі викладання навчальних предметів з проведенням відкритих занять, використанням дидактичних матеріалів, медіапродукції, ТЗН;
- сприяння освоєнню та практичному застосуванню теоретичних положень загальної дидактики, методики та принципів активізації навчальної діяльності здобувачів освіти;
- інформування педагогів про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту й методики навчально-виховної роботи, державних нормативних документів;
- впровадження методичних, навчальних, виховних, соціальних проєктів за участі методистів, вихованців, батьків;
- розширення змістового поля підготовки педагога для формування компетенцій, що забезпечать його мобільність в умовах змін;
- упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технології, елементів відкритої освіти, які широко використовуються у дистанційній освіті та освіті протягом життя (телекомунікаційні технології, технології створення і поширення електронних публікацій (різноманітні підручники і посібники, методичні матеріали для учнів і педагогів у цифрових форматах), освітні онлайн-ресурси, віртуальні читальні зали тощо;
- сприяння участі педагогічних працівників у Всеукраїнських педагогічних виставках, конкурсах, конференціях, науково-практичних семінарах;
- продовження співпраці з Інститутом педагогіки Національної Академії педагогічних наук, Національним університетом ім. Драгоманова, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, Хмельницьким національним університетом, закладами позашкільної, загальної середньої освіти міста;
- консультування молодих педагогів з питань вибору оптимальних моделей поведінки в освітньому середовищі;
- забезпечення розвитку й виховання дітей з ООП та внутрішньо переміщених дітей;
- здійснення психологічної просвіти педагогів спрямовану на запобігання та протидію булінгу шляхом проведення консультацій, семінарів, тренінгів, розроблення рекомендацій;
- посилення роботи щодо застосовування інноваційних методик та технологій роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
- формування інклюзивної компетентності педагогічних працівників, здійснення їх професійної готовності та позитивної мотивації до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
- підвищення якості кожного заняття в умовах реалізації компетентісного підходу, формування в здобувачів освіти внутрішньої мотивації до навчання, пізнавальної активності;
- продовження роботи щодо якісної підготовки здобувачів до різнорівневих конкурсів, змагань, виставок;
- продовження розробок сучасних актуальних занять, відеоблогів, майстер-класів, лекторіїв, відеоматеріалів, презентацій;
- сприяння творчому зростанню педагогів щодо вміння використання сучасних форми і методи виховної роботи пов’язаних зі змістом життя.
- підвищення виховного впливу заняття і виховних форм діяльності, зміст яких має бути спрямований на формування цінностей особистості, посилення національно -патріотичного виховання дітей;
- сприяння взаємодії з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучення їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття позашкільної освіти;
- продовження профорієнтаційної роботи з вихованцями середньої і старшої ланки;
- вдосконалення моделі учнівського самоврядування, впровадження ефективні сучасних форм і методів роботи, широке залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.

 

m2

  

m3

 

m4

 

 

З ДОСВІДУ РОБОТИ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДУ 

 

Розробки відкритих занять

 

Методичні розробки педагогів палацу

 

ПРОЄКТИ

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

ПОЛОЖЕННЯ, КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПАЛАЦУ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВАЯ

 

Аналітичний звіт за результатами самооцінювання освітніх і управлінських процесів Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва (2022/2023 навчальний рік)

 

Атестація педагогічних працівників (пам’ятка)

 

Програма регіональної науково-практичної конференції «Освітній простір закладу позашкільної освіти в умовах децентралізації: реалії та перспективи»

 

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення відкритого гурткового заняття

 

Що таке академічна доброчесність?

 

Партнерство

 

Порядок органiзацii та проведення квалiфiкацiйних iспитiв у Хмельницькому палацi творчостi дiтей та юнацтва

 

Висвітлення діяльності палацу в засобах масової інформації

 

 

 

14.01.2021 17:19      Детальніше