ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання в Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва
________ Марина ПИЛИПАК
Наказ № 240-Д від 01.12.2020 р.


ПОЛОЖЕННЯ
про дистанційне навчання в Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва


ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання
педагогічної ради
Хмельницького палацу
творчості дітей та юнацтва
30 листопада 2020 року № 1


І. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає основні засади організації та запровадження дистанційного навчання в Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва (далі палац творчості) розроблено відповідно до Положення про дистанційне навчання (Наказ Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 року N 1115), лист МОН від 19.05.2020 № 6/643-20 «Організаційно-методичні рекомендації щодо навчання за допомогою дистанційних технологій в позашкільній освіті».
1.2. Дистанцiйне навчання — це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю педагогів та /вихованців на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi.
1.3. У цьому Положенні терміни і поняття вживаються у таких значеннях:
дистанційна форма навчання - форма організації навчального процесу у закладі, яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість отримання випускниками документів державного зразка про відповідний освітній рівень;
інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання - технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальних програм, а також забезпечення організації і супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернету;
асинхронний режим - взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі, інші онлайн канали мережі інтернет;
синхронний режим - взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо);
суб’єкти дистанційного навчання - особи, які навчаються (вихованець, слухач, учень), та особи, які забезпечують навчальний процес за дистанційною формою навчання (керівники гуртків);
технології дистанційного навчання - комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у освітніх закладах.


ІІ. Організація дистанційного навчання

2.1. Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання здійснюється з дотриманням вимог законодавства про освіту, захист персональних даних, а також санітарних правил і норм (щодо формування розкладу навчальних занять, рухової активності, вправ для очей, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, тривалості виконання завдань для самопідготовки у позанавчальний час).
2.2. Дистанційна форма навчання у палаці творчості запроваджується відповідно до рішення педагогічної ради та наказу директора палацу.
2.3. Дистанційне навчання у палаці організовується для суб’єктів дистанційного навчання ( вихованців, слухачів, учнів) з метою:
- забезпечення освітнього процесу під час карантину та надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, інших обставин, які об'єктивно унеможливлюють відвідування палацу;
- участі в інтернет-проєктах, конкурсах;
- надання консультацій тощо.
2.4. Дистанційне навчання здійснюється відповідно до навчальної програми гуртка.
У випадках, коли в режимі онлайн неможливо реалізувати види роботи, передбачені темою заняття ( робота з використанням спеціального обладнання: станки, швейні машини тощо), теми дистанційних занять можуть бути замінені іншими темами відповідно до змісту навчальної програми гуртка.
2.5. З метою забезпечення в палаці творчості раціональних підходів до створення електронного освітнього середовища, педагогічна рада схвалює використання технології дистанційного навчання (відеоконференція, форум, чат, блог, електронна пошта, Skype, You Tube-канал тощо).
2.6. Під час організації дистанційного навчання педагогічні працівники, користуючись академічною свободою, можуть обирати форми, методи і засоби дистанційного навчання.
2.7. Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання може передбачати навчальні (у тому числі практичні) заняття, корекційно-розвиткові заняття, вебінари, онлайн форуми та конференції, самостійну роботу, дослідницьку, пошукову, проєктну діяльність, навчальні ігри, консультації та інші форми організації освітнього процесу, визначені навчальними програмами.
2.8. Педагогічні працівники самостійно визначають режим (синхронний або асинхронний) проведення окремих навчальних занять.
2.9. Облік навчальних занять і результатів навчання вихованців під час дистанційного навчання здійснюється відповідно до законодавства.
Під час навчання за допомогою дистанційних технологій педагог веде нотатки для заповнення журналу у одному із зручних для нього застосунків.
Заповнення журналу відбуватиметься після завершення карантину, відповідно до календарно-тематичного планування дистанційних занять та згідно розкладу.
2.10. Календарно-тематичний план під час навчання за допомогою дистанційних технологій може і не бути реалізований повністю (стан здоров'я, відсутність доступу до мережі Інтернет або технічних засобів навчання, зокрема дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних, малозабезпечених сімей тощо). В цьому випадку виконання навчальних програм забезпечується за рахунок ущільнення навчального матеріалу при поверненні до звичайного режиму навчання.
2.11. Підтвердженням дистанційної роботи педагога-позашкільника в умовах навчання під час карантину є зворотній зв'язок з вихованцями (малюнки, тексти, власноруч виконані роботи з декоративно-прикладного мистецтва, відео тощо), а також публікації навчальних матеріалів у групах Viber, на сайті, сторінці Фейсбуку палацу та надсилання завдань електронною поштою.
2.12. Облік робочого часу та оплата праці педагогічних працівників, які організовують дистанційне навчання, здійснюється відповідно до законодавства у сфері позашкільної освіти.
2.13. Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання здійснюється у межах робочого часу педагогічних працівників, який визначається відповідно до Закону України "Про позашкільну освіту".
2.14. Директор палацу забезпечує організацію освітнього процесу під час дистанційного навчання та здійснення контролю за виконанням навчальних програм.
2.15. Батьки сприяють виконанню дитиною освітньої програми, навчальних програм і досягненню передбачених ними результатів навчання, реалізації індивідуальної освітньої траєкторії, дбають про фізичне та психічне здоров'я дітей, формують у них навички здорового способу життя, а також сприяють дотриманню учнями академічної доброчесності в освітньому процесі.

 

13.01.2021 10:51